Sah o Jan Baksheta (Shoaib Shad)
    Tahi Jutai e Ghama (Islam Faryadi)