Abba Mani
    Anari Torawage Walla Darta
    Dil Zaheer o Tranag e Gapah a
    Nindaga Naye Tahi