Honani Darya (Gulab Shakir)
    Kuje Tow Dukhtar (Muzafir Humraz)