Cha Dila Mardum e (Shabeer Raski)
    Dil Sadaka Pa Gula (Naeem Naz)