Alle man hairana man parishana
    Ey zindagi pa housh o hinan beeth
    Guli mana waptagin waba gudinith
    Gun kaya zarshan kana ey dile raza wati
    Lade laade laide jinik sharrang cham
    Mani mahdem niki tabani
    Man garana gaar o besaran
    Pa tai gedukiya mahal muradig ant
    duch pandul o jeeg sanjin laale sareeg