Ars Guftar Ba
    Benikab a Matar
    Bewafai Tow Kuta
    Chamani Shar a Wahag e
    Dukhtar Biya Irani
    Goh Tahi Tranago
    Ho Mani Jane Man
    Man Tahi Shara Che
    Mani Bakt o Naseeb a
    Mani Dunya Mani Jannat
    Mufra Kane Wada
    Sargowafe Kara Gowdara
    Shota Roche Marchi
    Tow Wati Mohabbat e