Biskande Charage Pa (Manzoor Bismil)
    Dil Ke Marchi Sargifta (Mubarik Qazi)
    Dile Ke Darda Zubane (Sarwar Noor)
    Hay Chone Zudai (Akram Saab Khan)
    Mah Rocha Wati Ke (Aslam Shohaz)
    Malgura Shingeh (GR Mullah)
    Mara Sheeda Kuta (Khareem Shohaz)
    Shaar-o-Dayara (Irshad Parwaz)
    Tahari Dhoor Pedakent (Ijaz Bazag)
    Tahi Shokeh Jane Baladah (AR Amjid)
    Yal Dat Neem Rah Humraye (Zubir Muk)
    Zulpani Sachana Tahi (Saleem Bazag)