Biya Mani Bali Kaput
    Charan Tara Mah
    Dardan Dile Gan
    Mani Bagani Tu Phule
    O Jane Tahi
    Phulu Yasmeen
    Sar Jana Partu
    Sistah Tahi
    Tahi Pade Pazeep
    Tahi Usne Gule