Barag naliya maru barag naliya maru
    Biya ke mana tai zahir kushan
    Ey shahir chunin ansaan ant
    Gushdare mani bratan nouk gulgin kasan
    Mahgunagani mehfil o trund aap o kaif
    Mani sabza mana yala kut man garan
    O Kaputh bali Lyaariya guwar kan
    Pannu muzwaak man kauligan ta bazara
    Tai rang gushe chu sheer