Allah Madat Tara (Mukhtar Zair)
    Bazaga Chincho (Naeem Jumma)
    Biya Ke Rawe Makurana (Riaz Abid)
    Dila Bare Mani (Nadeem Sagar)
    Dila Kanoni Hayal (Lateef Abid)
    Dila Yake Habar (Kalil Isaqh)
    Ghanook Naya Man (Nizam Rahim)
    Gowat Loli Ho (Ashraf Zaheer)
    Man Sagah Gosnageh (Peeral Karim)
    Maskani Bo Ho Base (Shakar Hajiz)
    Nemrocha Hazar (Mubarik Qazi)
    Tara Cha Gesta Wata (Zafar Zair)