Be Karar e Dila (Obaid Abido)
    Biya Dile Karar Mani (Lala Akbar)
    Chama Tara Jaye (Musal Gul)
    Dila Dildar Yal (Sajid Habib)
    Dosti e Mardum e (Murad Hasil)
    Droge Kasam Tahi (Abdost Raheem)
    Goh Dazgowar e Kande (Amjid Raheem)
    Hamuk Saheg (Mubarik Qazi)
    Hy Host Mayat e (Manzoor Bismil)
    Kagad Wantaga (Liyaqut Noor)
    Mahlabe Banoor a (Sabit Noor)
    Man Shamosta Tara (Siraj Bebagar)
    Mana Bele Mah Barbada (Shafiq Shad)
    Mani Huqqah (Rashid Bahar)
    Nu Tahi Hayeg (Saleem Sabit)
    Pashoman a Parchiya (Shareef Hashmi)
    Shukere Khuda (Yaya Basheer)
    Singare (Ali Kamshan)
    Talwaseet Geeret (Waqar Mahr)
    Zulf Siya a Tahi (Saeed Alam)