Biya hy Mitageh (Fazal Hayat)
    Che Qiyamateh
    Cho Hameed Akbar (Murad Shakir)
    Dost Beet Mateh Watan (Murad Shakir)
    Hamukh Nigah Ghamegeh (Ali Jan Dad)
    Jangeh Jangeh Pa Watana
    kuhan Kuhane Dant (Shareef Bewas)
    Maheg Kushe Hy (Akram Sahid Khan)
    Margeh Kuloh Har (Siddiq Saleh)
    Saal Vsha Bargaye (Shokut Dagarani)
    Tahi Dil Nachera (Haneef Gohar)
    Tahi Judai Mana (Nazeer Nadan)