Banda Banda Mufte Banda
    Dasgowara O Hamranga
    Dil Dat Bale Ma Cho Nazant
    Droge Mohabbat Droge Wafa
    Girde Peshani
    Gowat Nakashi Nabandi Jambare
    Har Ja Shote Bil Wati Waran
    Mana Pa Zaheer Kan Dosta
    Mani Dilbar Mani Tao Jani
    Nay Kagde Naye Qaside
    Proshana Chol Tayaba
    Shar Range Cham Kumar