Ass Roke Dila
    Awaaz Chon Gulaba
    Be Mehera Ech Ka Mana
    Biye Bila Ajo Kane Balochistana
    Borwana Kond Barge
    Chap O Nazenka
    Dape Kopale Tai
    Dila Tai Lotetag Tao Yar
    Ishq Jurme Tai Shara
    Lonje Shapa Darda
    Sheda Wata Makan
    Wahge Manzila Badal Bikna
    Ye Dil Cha Darde Soka