Allah Man Naderaga
    Biya e Jambar e
    Chamani Teera
    Dard Era Dila
    Darmulka Shote Tow
    Dil Mani Burta
    Ghamani Bugjah
    Hoo Mani Banook
    Kaye Kandro Satah
    Lunta Tanako Kagad e
    Mani Haal e Just Maka
    Mani Tow Zindagi
    Nazh Kane Tow Chama
    Sutkaga Man Tahi
    Tahi Zulpe Newan Cho Waseh
    Zaheer o Aley