Afoos Thai Ishqa Mana
    Beratha Chiya Arsan Shuma
    Dard Rechan Arsan Gon
    Insaan Jor Both Moshte Haaka
    Lade LaiLade Dilber Tho Mani
    Mah Gonagen Mahran Mana
    Mani Dabani Banok Tho Kahe
    O Mani Jani Thai Mehrbani
    Sah Ey Mane Goshe Man
    Thai Surata K Yak Baren