Agah Daste Lakira
    Ars Richa Dil Pareshan'e
    Azaab'e Ya Huda
    Chone Tursi Mana
    Dil Dara Deh'e Kapoot
    Dil Mani Burta Dilbara
    Gul'o Gulzar'e Mani Mateh Watan
    Judai Tahi Paman'a
    Mana Yaata Mayar
    Mani Dil Tara Gone
    Shingeta Darde Qisa Hy
    Tera Ke Sanba Senagah