Hameshe Tai Dosti
    Mani Hosh Sare Burtag
    Biya'e Biya'e Balocha Ajoye
    Hey Tap-o-Darda Azageh
    Hosk Buta Zuban Damburta
    Jamber Jamber Sach Kana
    Mah Dist Maleka Chabar Bandara
    Mani Jutahi Kaye Chon
    Mari Balach Nawab Khan'a
    Soch Yal De Maya
    Sutka Karyab'e Dil Dost Ishqa Tai
    Tow Laili Mani Jan'e
    Yaat a Dila Mah Dara
    Zirda Qarar Rasta