Benind Ham Gwar Mani
    Che Rang Karet Sabar Mani
    Dilbar maro To Turbata
    Ho Kapoot Sabzen
    Jangalo Geyabana Mani Dil
    Meh Wahago Harman
    Mezan Mezan Junzane
    Parto Man Pedakan
    Shanko Nakarzan
    Suhba Da Ke Mahla
    Tai Deema Chakaran Yaar
    Tai Rang cho Samul