Bare Tow Musqut a (Yaseen Malik)
    Biya Tow Haal a (Nishat Dad)
    Che Tahi Zuban (Zubair Mukhtar)
    Cho Bekasha (Isaque Kamosh)
    Dil Bah (Zubair Qasim)
    Dil Geeran e Tow (Rashid Badal)
    Dil Ghanooke (Kareem Murad)
    Dil Mudam Goh (Dilif Raheem)
    Dila Ke Paman (Murad Shakir)
    Dila Pa Dard Magre (Arif Aziz)
    Hy Dunya (Mukhtiyar Mahr)
    Man Tahi Pendoki (Hatir Waqar)
    Man Tahi Rahchara (Dilpul Showaz)
    Nalota Man (Shabeer Noor)
    Share Hamawashani (Wahag Elai)
    Sheeshage Logani Banuk (Hafeez Nusrat)
    Tow Ke Banoor (Rozi Channal)