Hani Janik Ani Sarok (Hafeez Bahrain)
    Tara Goh Mana Juda Kas (Meer Zafar)