Allah Allah Laal e Zaheer a
    Allah Zah Mani Dil Goh Tara e
    Asetag Nokeh Saba e
    Baleh Chamana Door o Jutae
    Gaphe Mani Tahi Dosti e
    Hayalo e Nana
    Ho Malaka Zinde Mani
    Kasan e Nobat
    Man Gereta Tahi Wasta
    Man Tara Kadi Genda
    Mana Tow Doste Cha Dar Kasane
    Marga Mani Rah Daye
    Tara Cho Dewanaga Ne Haal a
    Was Ko Tara Besenda
    Wati Tow Hussin e Sara
    Zindage a Sajz Basta
    Zinde Mani Washyana