Ahshobh Har Gawarah (Amjid Raheem)
    Bhest-o-Hapte Shape (Nahada Anwar)
    Damana Chaol jant (Arif Wafa)
    Dil-e-Wahag ent (Mubarik Qazi)
    Dila Nazdike Taho (Shabeer Mahsom)
    Mahala Mahala Tahna Tahna (Ishaq Kamosh)
    Maher Allah ho (Shaheed Gulam Mohd)
    Maya Maya Tara Ghosta (Zafar Akbar)
    Shamosh Char Dahi Mah (Irshad Parwaz)
    Taho Waliye Lotey (Imdad Khan)
    Zindagi he Dosta (Inayat Saleem)
    Zirda Mani Phoriche Zar Kan (Inayat Saleem)