Allah Mani Dilber Nadani (Rehman Azag)
    Bewafaiya Tahi Dila (Saleem Sabit)
    Biyae Rawenoh (Shahmeer Sakhi)
    Dil Dard Nabanteh Wanag (Saleh Mohd Saleh)
    Doreh Mulkah Rawe (Waseem Noor)
    Kaya Roch Vshe (Wajul Dashti)
    Mana Satoh Damanah (Zahoor Raj)
    Mani Tahi Maher-o-Mubata (Amjid Raheem)
    Sar Guwat Bedeh Haalah (Shameer Sakhi)
    Sheer Rangeh Janikh (Khareem Murad)
    Zindagi Hy Wadah (Naseem Yousuf)