Cham Gon Kanjala Sihaen
    Cholomb Gon Mun Nalokan
    Dil Kojam Jae Taranaga
    Dilbare Hal Shome Bazara
    Jane Ae Dab Makan
    Kokar Makan Shar Rung
    Lal Hodaeegen Noo China
    Wajibal Mahot