Bewafa e Janika
    Biya Biya Kapoot
    Boro Tow Azat Banuk
    Darde Chone Be Taware
    Deedag a Yaal kuta
    Dilber Tahi Ghama
    Hy Habar Shinge
    Man Nazanta Nazana
    Mani Hamra Mana Tow
    Masoch Mara Mani Marang
    Maye Soorat Tahi Rango
    Tahi Dil Mani Naye
    Tow Hazara Che Yake
    Tow Ke Anchi
    Tow Wash e Dilber