Dilber Daraye (Sajid Wahag)
    Lado Barko (Hameed Asihq)
    Makah Gham-e-To (Munir Mahske)
    Marcha Tahi Phone (Aziz Shad)
    Tahi Bichkan Mani (Naseer Shikwa)
    Tahi Mohabbat Mana (Nisar)
    Tahi Zariya Paman (Malik Zaibi)
    Taho Hao Bikah (M.Jan Masoom)
    Taho Mani Dost (Nasir Gishgaori)
    Zindagi Man Tara (Shakoor Zahid)