Guwastagun Ruchani Nendu
    Jee Mani Afruz Gulin
    Jee Mani Dutien Zahruk
    Makkuran Ladeeg OL udaig Ent
    Ohe Taw Mahnaaz Agla
    Punn O Muzwak Matar Bazara
    Shart Hama Shar tanKe Hammale