Ameh Baloch (Basit Baloch)
    Choke Balochani (Basit Baloch)
    Gaar Kana Zaga (Asumi Baloch)
    Ho Baloch (Shokat Hammad)
    Man Choka Baloche (Bilal Sheikh)
    Qadam Qadam (Bilal Sheikh)
    Roche Balochani (Shokat Hammad)
    Tow Mani Shane (Qasim Amim)
    Yak Jaie Tawar (Haroon Sheikh)