Bareh Kadi Ha Roch kayet (Sajid Wahag)
    Munshi kat Kan Ticketa (Babo Shaeen)
    Par Tow Sahe Soreh Chala (Wazir Abid)
    Qasid Boro Bhogosh Gula (Asad Rahim)
    Sharangeh Dilbari (Zakir Zaheer)
    Tacha Jangal Pa Jangal (Ahmad Parveez)
    Tara Dara Wati Chamana (Lali Kushal)
    Tow Parishan Chiya (Kadim Panjgori)