Atkagan Granin Naubat u Janga (Khalil)
    Biya Taw Guli (Sajid)
    Enchu Malut Mana (Khalil)
    Kasanukin Askaluk (Wali)
    Kessa Na ent Dost (Aman)
    Kur o Zahiran Man Dilbar (Allah Bakhsh)
    Mana Mallera Bareth (Sudheer)
    Nazenan Balochana (Walee Baloch)