Banok Mani Banoor
    Bhutkaga Chanj Ke Rangiye
    Birath Shuma Yaal Deh Mana
    Biya Biya Dile Band
    Biya Mani Deh hy lab Sakar
    Biya ho Mureed Dewanagi
    Dil Mani Chinco Azabi
    Dil Mani Dheer-e-Tarangi
    Dil Purusta Shesageh
    Dukhtar Bandari
    Hy Shair CHone Insana Wati
    Kasi Maka Malamat Mani
    Kulbara Haor-e-Bhogwara
    Lala mani Lala mani
    Maleh Vshe Satah
    Musqut-e-Mahrokh 2
    Musqut-e-Mahrokh
    Musum Jawan-e-Taho Parcha Nayae
    Nazina Balochana
    Taw Maka Barbad Wata
    Tow Ghamegeh ke Rang Tahi
    Tow Ghoshe Ke Dewaana
    Vsh-e-Ghoma Naye