Biya Biya Ke Tarara Man
    Cheragan Inseran Baan Gubaran
    Deedagani Talab Garin Manzel Dile
    Jee Pa Shakar Labza Wati
    Kuj Ent Manzel Kuja Musafer
    Mana Barbaad Kuta Dilbara
    O Laila Tai Bazin Ghama Wairanan
    Sara Sahilan Jambar Mahparani
    Tai Naaz O Adhaan Man Partaw
    Taw Maro Betaw Naban Saah O Jaan