Allah Ho (Hameed Sharif)
    Bihal Bihal Karani (Rasool Bux Fareed)
    Biya Mani Barag (Muslim Hammal)
    Boh Mahlaba Atar (Anwar Raheem)
    Dilber Wati Dila (Anwar Raheem)
    Karpas Agagi Distar (Arif Karim)
    Mani Bakt-o-Tahi Naseeba (Shahjaan Dawoodi)
    Taho Dostye (Hameed Gawadri)
    Talwasa Mah Salah (Arif Kharim)
    Tara Nist mani Hajat (Kahir Jan Bakri)
    Zulpani Har Tab (Asgar Adina)