Banda Banda (Kahir Jan Baqri)
    Darya Masto Topan e (Kahir Jan Baqri)
    Hoor Gowari Ya (Rashid Haider)
    Man Kapoot a Ibrat Haya (Wahab Baloch)
    Manzil a Tahi (Hussain Baksh Lal)
    Naye Tahi Dil Safa (Hamid Khaliq)
    Tacha Nood Darya (Janzaib Atta)