Allah Man Qurbana (Kahir Jan Bakri)
    Beshak Mani Tow (Kahir Jan Bakri)
    Biya Mani Baragh (Muslim Hammal)
    Maheerani Dayar (Muslim Hammal)
    Parcha Bawar Naka (Muslim Hammal)
    Samul Tahi Soor Be (Kahir Jan Bakri)
    Sargir Maheer Manzila (Muslim Hammal)
    Tara Nist Mani Ajat (Kahir Jan Bakri)
    Tow Ke Rapte (Kahir Jan Bakri)
    Vsh Nabe Mana (Muslim Hammal)