Allah Hay Allah
    Biya Ke Muradani Shapin
    Duniya Laiboye
    Guwata Gune ent Pullin Teetal