Bekan Mehr Mana Gun
    Dil Garin Tai
    Dil Sheeshagey Gun Pushta
    Dila Bechar Dila Bechar
    Kadi Arsey Tai Chamman
    Kujay Baarag Kujay
    Mani Laila Tai Majnun
    Mani Shas O Suhaili
    Taw Mani Saahe Badal
    Uf Tai Khumarin Chamman