Baloch Haya Watan (Tanveer Nizar)
    Burza Koh-e-Sara (Shokat Safar)
    Dila Doste Mana (Shokat Safar)
    Dunya Paisa Hy Ge (Shokat Safar)
    Hame Ke Begye Gowata (Tanveer Nizar)
    Kuja Tahi Kasam (Tanveer Nizar)
    Man Shamosta Tara (Tanveer Nizar)
    Mara Goh Tow Kaye (Tanveer Nizar)
    Murtageh Dracke Saiga (Tanveer Nizar)
    Sar Sar Janah (Shokat Safar)