Allah Allah Allah (Naseer Ahmad)
    Biya Baloch Gon Waten Pajjara (Shoukat Murad)
    Hahdani Yaad Geeran (Asim Baloch)
    Kai Dara Dastan Shaharan (Khalil Suhrabi)
    Nalago Zanga Dil Mani (Noor Mohd Nural)
    Pa Jangani Wasta (Nabeel Baloch)
    Tho Barag Kojae
    Waja Bale Danni Sare (Noor Mohd Nural)