Allah Mah Babatah (Ali Allash)
    Biya Binind Demah (Nadeem Shannan)
    Cheya Mani Baragh (Mundher)
    Dile Wahagah Goh (Shab Sulu)
    Dosti Cheya Tow (Yasir Haidar)
    Jaldi Jawab Ha (Abdurahman Abdo)
    Mahi Wati Dil (Adil Mahi)
    Raya Ro Maleh (Ameer Hatati)