Date man sazai (Mondher Bob)
    Degi Doli (Omran)
    Kara tae wate (Nadeem Shannan)
    Mahi Noora (Allash Baloch)
    Naroki (Abdullah)
    Naz Pari (Darwish)
    Pa Dardi (Haitham)
    Roki Jahan (Maqbool)
    Sara er ka (Najeeb Hai)
    Wata Sambaeni (Shab Sulu)