Abo Mana Chone
    Afghan Jelebi (Balochi Urdu)
    Be Tara Kas Ne Mani
    Chama Door Rabte
    Gule Banoor a Shuma
    Wati Baragh e Randa