Bisingare Mani
    Biyahe Dasguwaran
    Hatali Lal Go Jinakah Kitien
    Hiniya Gol Gol Ka
    Jadu kana
    Lay lay maza lay B
    Lewa 2
    Lewa Lewa
    Lewa Salonke
    Lewa Saloonke
    Ma Wathi Saloonka
    Man Wati Binazina
    Soren Soren (A.R.Raheem)
    halo Haalo Halo
    mani Salook Maskati